Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Helpmijncomputerdoetraar wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die
de opdracht geeft

Opdrachtnemer: Helpmijncomputerdoetraar

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene
Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever
gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.

2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings-
en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en
zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden
vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een juridische
vraag is gesteld, voorbeeldbrief is besteld of anderzins
een dienst is afgenomen.

3.2 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd
worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de
werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte
informatie.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden in
euro’s middels overmaking op een door Opdrachtnemer
aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit
artikel genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer
gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste een maal
heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling
en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer,
vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

5.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en)
door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het, met inbegrip
van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van
€ 50,00.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot
bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding
tegenover derden.

6.2 Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is
Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem
door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-,
of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang
kunnen zijn.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking
tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of
gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering
van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten
uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die
producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning
van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van
Opdrachtnemer.

7.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en
andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in
de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen,
te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk
(en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking
en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend
en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken
te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover
passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse
beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 8. Reclames

8.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum
van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert,
danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien
Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder
kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door
Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt
Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te
hebben geaccepteerd.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting
van Opdrachtgever niet op.

8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de
keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie
naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

9.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer is
iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een gebeurtenis
– daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de opdracht in rekening
is gebracht.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij
Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te
stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

9.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten

9.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van
toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die mochten
ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.